Statut Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Rozdział I — Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo działające na podstawie niniejszego statutu jest towarzystwem zarejestrowanym i nosi nazwę Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z nieograniczonym okresem czasu funkcjonowania bazującym na prawie polskim.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest Polska Rzeczpospolita, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych Towarzystw o takim samym lub zbliżonym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II — Cele i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Uświadamianie członków Towarzystwa o zasadach aktywności psychicznej i fizycznej dla zachowania pełnej sprawności.
 2. Prowadzenie oświaty w zakresie geriatrii i gerontologii.
 3. Dążenie do kształtowania humanistycznych postaw społeczeństwa, sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.
 4. Uświadamianie podstawowych zasad ekorozwoju.
 5. Upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Upowszechnianie kultury i sztuki, podtrzymywanie tradycji.
 8. Zachęcanie do tworzenia i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i u sąsiadów za wschodnią granicą.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie wykładów profesorów wyższych uczelni i pracowników naukowych,
 2. seminaria,
 3. dyskusje,
 4. obozy i wycieczki rewitalizacyjne,
 5. udział w kongresach organizowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 6. propagowanie zdrowego, naturalnego trybu życia,
 7. współuczestnictwo w badaniach socjologicznych, geriatrycznych i sozologicznych,
 8. wydawanie biuletynów popularnonaukowych,
 9. tworzenie filii Uniwersytetu i ośrodków rewitalizacyjnych,
 10. nawiązywanie współpracy ze szkolnictwem wyższym celem tworzenia i utrzymania zasobów kulturalnych i naukowych, szczególnie w dziedzinie edukacji, badań i wymiany informacji,
 11. organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań, kursów i rozpowszechnianie publikacji, tworzenie grup badawczych i wspólnych publikacji z różnych środowisk UTW.

Rozdział III — Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Towarzystwo zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, aprobująca cele Towarzystwa i zobowiązująca się płacić składkę roczną ustaloną przez Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 10

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana celami i merytoryczną działalnością Towarzystwa, gotowa do jego wspierania i świadczenia mu pomocy.

§ 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Rada Towarzystwa na podstawie pisemnych deklaracji.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje i pozbawia Rada Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczyć w działalności Towarzystwa i otrzymywać informacje o działalności,
 3. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Towarzystwa,
 4. nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa,
 5. korzystać z legitymacji Towarzystwa.

§ 14

 1. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
 2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 13 pkt 2-5.

§ 15

Do podstawowych obowiązków członków należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywne uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa,
 3. nienaruszanie swym postępowaniem solidarności organizacyjnej,
 4. regularne wpłacanie składkę członkowską,
 5. przyczynianie się do wspomagania zasobów finansowych Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
 2. skreślenie przez Radę Towarzystwa z powodu nieopłacania składek przez okres przekraczający 1 rok i brak aktywnego działania,
 3. wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. utratę zdolności do działań prawnych,
 5. śmierć członka,
 6. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub za czyn popełniony z niskich pobudek.

§ 17

Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia ww decyzji.

Rozdział IV – Władze Towarzystwa

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Towarzystwa,
 • Rada Towarzystwa,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

Kadencja władz wybieranych Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 19

Walne Zebranie Towarzystwa:

 • jest najwyższą władzą Towarzystwa,
 • może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 • wybiera w tajnym głosowaniu Radę Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński.

§ 20

W ramach Towarzystwa działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zasady działania Uniwersytetu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie kierunków działania Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa oraz wnioskowanie o absolutorium dla ustępujących władz,
 3. wybór Rady Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Do zwoływania Walnego Zebrania Towarzystwa jest uprawniona Rada Towarzystwa. O zwołaniu Walnego Zebrania powiadamia członków co najmniej na miesiąc przed terminem, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 15 dni po pierwszym terminie.
 4. Postanowienia pkt.1 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa.
 5. W Walnym Zebraniu członków udział biorą:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest:
  • z inicjatywy Rady Towarzystwa,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 członków Towarzystwa posiadających pełnię praw członkowskich.
 2. Rada Towarzystwa zwołuje nadzwyczajne zebranie członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Rada Towarzystwa składa się z 15 – 20 osób:
  • w tym 8 osób Prezydium Rady Towarzystwa, z wybranych przez Walne Zebranie,
  • z urzędu Dyrektor Uniwersytetu, któremu nie przysługuje głos stanowiący i ustępujący Przewodniczący.
 2. Rada Towarzystwa może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Rady.
 3. W razie ustąpienia Przewodniczącego Rady w roku kadencji lub niemożności pełnienia przezeń tej funkcji, Rada wybiera Przewodniczącego ze swego grona na okres do najbliższego Walnego Zebrania członków. Pełni obowiązki zgodnie z zapisem Statutu.

§ 25

 1. Uchwały Rady Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w jego nieobecności – głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Rady Towarzystwa odbywają się ci najtaniej raz na 6 miesięcy.

§ 26

Do kompetencji Rady Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Towarzystwa,
 3. opracowanie materiałów na walne Zebranie Towarzystwa,
 4. przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających i nadawanie członkostw honorowych,
 5. skreślenie członków zwyczajnych Towarzystwa,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa (zwyczajnych i nadzwyczajnych),
 7. powoływanie Biura Rady Towarzystwa,
 8. członkowie Rady Towarzystwa wybierają spośród siebie 8-osobowe Prezydium – przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza naukowego, skarbnika i 3 członków.
 9. Do kompetencji Prezydium Rady Towarzystwa należy:
  • wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie i Rade Towarzystwa,
  • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
  • opracowywanie planów oświatowych i finansowych,
  • określanie wysokości stawek honorariów wykładowców i autorów oraz diet w przypadku braku ogólnych przepisów prawnych, oraz określenie wysokości składek członkowskich,
  • uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów,
  • zwoływanie posiedzeń Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz w semestrze.
 10. Członkowie Prezydium Rady Towarzystwa pełnią swe funkcje społeczne.

§ 27

Komisja Rewizyjna:

 1. składa się z 3 – 5 członków,
 2. wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza,
 3. uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie raz do roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w powiązaniu z podstawową działalnością merytoryczną,
 2. występowanie do Rady Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z tej kontroli,
 3. udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Rady Towarzystwa z głosem doradczym,
 4. sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania Towarzystwa z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującej Rady. Postanowienia § 24 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 29

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Postanowienia § 24 ust.3 stosuje się odpowiednio.

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa o naruszaniu zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności.
 2. Sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Towarzystwa.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  • upomnienie,
  • zawieszenie w prawach członka na okres 3 miesięcy do 1 roku,
  • wykluczenie z Towarzystwa.
 4. Od orzeczeń wydanych przez Sąd Koleżeński służy odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa zgodnie z § 17.

Rozdział V – Majątek Towarzystwa

§ 30

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie (w tym członków wspierających),
 2. dotacje, darowizny i zapasy,
 3. wpływy z działalności statutowej.

§ 31

Towarzystwo prowadzi działalność finansową i rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Przewodniczący Rady Towarzystwa. Rokiem obrachunkowym jest rok budżetowy.

§ 32

 1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym wymagane są podpisy trzech członków Prezydium Rady.
 2. Do ważności, innych niż finansowe, pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Przewodniczącego Rady Towarzystwa lub jednego z wiceprzewodniczących oraz osoby upoważnionej przez Radę Towarzystwa.

Rozdział VI – Przepisy końcowe dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa

§ 33

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Towarzystwa na podstawie uchwały powziętej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 34

 1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeprowadzania likwidacji oraz celu, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Warszawa 28 marca 2009