Warunki uczestnictwa i Regulamin Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Warunki uczestnictwa

Aby zostać słuchaczem Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy:

 • mieć ukończone 50 lat,
 • wnieść wpisowe w wysokości 30 zł,
 • wnieść opłatę roczną w wysokości 150 zł lub półroczną w wysokości 80 zł,
 • wnieść opłatę roczną w wysokości 30 zł za udział w warsztatch.

Regulamin

Zakres obowiązków Rady Towarzystwa

 1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie członków Towarzystwa MUTW na okres roku szkolnego/akademickiego,
 2. Rada składa się z 15-20 osób,
 3. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w składzie 5-7 osób,
 4. Kompetencje Rady i Prezydium Rady uregulowane są w Statucie Towarzystwa, szczególnie w § 25, 26, i 27,
 5. Operatywnie pracą Rady kieruje przewodnicząca/y,
 6. Rada powołuje Dyrektora Biura Rady Towarzystwa na czas nieokreślony,
 7. Biuro działa wg zasad ustalonych w oddzielnym regulaminie,
 8. Rada nadzoruje pracę Biura, a Biuro ściśle współpracuje z przewodniczącą/ym Prezydium,
 9. Zajęcia wykładowe i seminaryjne odbywają się wg ustalonego planu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach 16-20 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul.J.P.Woronicza 44a,
 10. Inne zajęcie organizowane przez Biuro lub Radę mogą się odbywać w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu z władzami szkoły lub z właścicielem innego lokalu,
 11. Rada może powoływać sekcje dla prowadzenia zajęć specjalistycznych. Sekcje mogą prowadzić zarówno członkowie Rady, jak i członkowie Towarzystwa niebędący członkami Rady.

Zakres obowiązków członków Towarzystwa

Członków Towarzystwa obowiązuje:

 1. czynne i punktualne uczestnictwo w zajęciach programowych,
 2. opłacanie w terminie składek rocznych, w ustalonej przez Radę wysokości,
 3. uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych, uroczystościach państwowych, wycieczkach itp.,
 4. aktywna współpraca między Biurem i Radą Towarzystwa, a więc:
  • pozyskiwanie funduszu dla Uniwersytetu,
  • udział w gromadzeniu danych do prac badawczych Uniwersytetu,
  • udział w szkoleniu osób pracujących w organizacjach ludzi trzeciego wieku,
  • aktywny udział w szkoleniach własnych, krajowych i tych organizacji, których Uniwersytet i Towarzystwo jest członkiem,
  • organizowanie działania na rzecz członków Towarzystwa potrze-bujących pomocy np. w razie choroby, pomocy socjalnej itp.
 5. W miarę możliwości działanie na zewnątrz Towarzystwa w celu jego rozwoju i podnoszenia autorytetu.